NEWS

ตุ๋น ศิษย์ราชา

ชื่อ – นามสกุล  : ภคพล  รัตนโภชน์ ชื่อเล่น : ตุ๋น อายุ : 25  ปี ประวัติการศึกษา : – อาชีพ  : – ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : ตุ๋น ศิษย์ราชา ปัจจุบันสังกัดทีม  : Rajamax ราชาแม็ก ประสพการณ์แข่งขันดริฟ : 1  เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น : – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน  : เพชร ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ  : พี่หนึง  พี่โมส  เพชร รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน  : Nissan Cefiro A31 […]

Eak / Roadstone

Eak / Roadstone

ชื่อ – นามสกุล  : เอกรักษ์  ศักดิ์ศรีสุวรรณ ชื่อเล่น : เอก อายุ : 26  ปี ประวัติการศึกษา : – อาชีพ  : ค้าขาย ชื่อที่ใช้ในการแข่งขัน : เอก โรสโตน ปัจจุบันสังกัดทีม  : เอกการยางโรสโตน (Roadstone) ประสพการณ์แข่งขันดริฟ  : 6  เดือน ประสพการณ์แข่งขันรถยนต์ประเภทอื่น : – แรงจูงใจ หรือสาเหตุที่เข้าร่วมแขงขันดริฟ / หรือใครเป็นผู้ชักชวน  : 1 Rajamax ใครเป็นผู้ฝึกสอนหรือให้การแนะนำในเรื่องดริฟ  : 1 Rajamax รถยนต์ที่ใช้ร่วมแข่งขัน  : Nissan Cefiro A31 […]

All Star Drift Thailand Championship

All Star Drift Thailand Championship

All Star Drift Thailand Championship